Overslaan en naar de inhoud gaan

+32 (0)9 371 70 71

info@vasteplantenkwekerij.be

Voor professionelen en particulieren

Algemene verkoopsvoorwaarden

Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord gaat met deze verkoopsvoorwaarden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, zolang de voorraad strekt, en worden gedaan onder voorbehoud van verkoop.

Prijzen

Bij uitgifte van deze catalogus vervallen alle prijzen uit voorgaande catalogi. De prijzen gelden vanaf 24 stuks per soort, exclusief BTW, af kwekerij te Nevele. Deze nettoprijzen zijn zonder korting, vracht- of verpakkingskosten.

Bestellingen

De verkoper kan te allen tijde een schriftelijk bevestigd order annuleren zonder verdere schadevergoeding, wanneer blijkt dat:

  • Voorgaande facturen niet op de vervaldag werden betaald
  • Bekomen referenties betreffende de koper onvoldoende betrouwbaar wordt geacht en dit zonder de bron van inlichtingen te moeten aangeven
  • Wegens schaarste door oogstmislukking of andere gevallen van heirkracht, vorstschade en alle andere abnormale omstandigheden die het de verkoper onmogelijk maken een normale levering uit te voeren

Indien de koper een geplaatste bestelling, of een gedeelte ervan, annuleert, is hij verplicht aan de verkoper een vergoeding te betalen van ten minste 20 % op de waarde van de annulatie, zonder de verkoper zal moeten bewijzen dat hij daardoor verlies ondergaan heeft

Indien de verkoper de planten voor dergelijke bestelling zelf ingekocht heeft, is de vergoeding voor deze 100 % van de waarde van deze planten.

Garanties

Soortechtheid wordt gegarandeerd, hergroei niet. Bij eventuele vergissingen kan de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het factuurbedrag.

Levering

De goederen reizen op kosten, risico’s en gevaar van de koper, zelfs in geval van een overeengekomen franco levering. De verkoper kan in geen geval instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade of verlies bij vervoer via externe transportfirma. Vertraging bij de levering kan nooit een reden zijn om schadevergoeding te eisen door de koper.

Betalingen

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder . vanaf de gestelde vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 2% per maand tot op de dag van de betaling. Bovendien dient de koper in geval van niet-betaling op de vervaldag tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 20% van het factuurbedrag met een minimum van € 65.
Dit schadebeding doet geen enkele afbreuk aan het verschuldigd zijn van alle gerechtskosten. De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

Verpakking

Kisten worden aangerekend aan kostprijs, en worden enkel teruggenomen indien ze in goede staat zijn, en geen afval bevatten. De kisten van de voorjaarsleveringen worden teruggenomen tot uiterlijk 30 juni van hetzelfde jaar, van de najaarsleveringen tot uiterlijk 24 december van hetzelfde jaar. Wij nemen enkel het aantal door ons geleverde kisten terug.

Klachten

Alle weigeringen en alle klachten bij levering moeten per aangetekend schrijven binnen 3 werkdagen volgend op de aflevering ter kennis van de verkoper gebracht worden, zoniet kan aan de weigering en/of klachten geen enkel gevolg gegeven worden door de verkoper.

Bij beschadigingen of verlies moet de klant zijn klachten overmaken aan de vrachtvervoerder en eventueel aan de verzekeringsinstelling, en ook een afschrift aan de verkoper laten geworden. Elke zending waar over geklaagd wordt moet ons integraal en franco teruggestuurd worden, mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onzentwege. In geval van geschillen is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd, voor het Vredegerecht alleen het Vredegerecht kanton Deinze.

Elke (gedeeltelijke) reproductie van deze catalogus, onder het even welke vorm, is verboden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Anderstalige versies van onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven. De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.

Particulieren

Particulieren zijn welkom op de kwekerij op zaterdagvoormiddag tussen 09.00 en 12.00 u of na afspraak (vanaf 15 september tot 1 december en vanaf 1 maart tot eind mei). Betaling is mogelijk cash of via payconiq-app. Bestellingen kunnen ook via de website doorgegeven worden en in de kwekerij afgehaald worden (levering bieden we voorlopig niet aan).