Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor professionelen en particulieren

+32 (0)9 371 70 71

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bij het contracteren zijn enkel onze algemene voorwaarden van toepassing.
Tenzij anders bepaald zijn onze aanbiedingen / offertes slechts 2 weken geldig vanaf de mededeling en/of tot einde van de voorraad.

Prijzen

De overeengekomen prijs geldt vanaf 24 stuks per soort, exclusief BTW, af kwekerij te Nevele.
Het betreft een nettoprijs zonder korting, vracht- of verpakkingskosten. De koper kan zich niet beroepen op een korting wegens contante betaling. De bedongen voorwaarden kunnen door de koper niet opnieuw onderhandeld worden na het afsluiten van de verkoopovereenkomst, ook niet in geval van overmacht voor de koper.

Bestellingen

De verkoper kan te allen tijde een schriftelijk bevestigd order annuleren zonder verdere schadevergoeding, wanneer blijkt dat:
-    Voorgaande facturen niet op de vervaldag werden betaald
-    Bekomen referenties betreffende de koperonvoldoende betrouwbaar wordt geacht en dit zonder de bron van inlichtingen te moeten aangeven; 
-    Wegens schaarste door oogstmislukking of andere gevallen van heirkracht, vorstschade en alle andere abnormale omstandigheden die het de verkoper onmogelijk maken een normale levering uit te voeren. 
Wij kunnen zonder schadevergoeding een bestelling annuleren in geval van overmacht zoals o.a. bij schaarste door mislukte oogst, vorstschade en alle andere omstandigheden buiten onze wil die het ons onmogelijk maakt te leveren volgens de overeengekomen modaliteiten.

Bij annuleren van de bestelling door de koper is deze gehouden tot de betaling van een schadevergoeding gelijk aan 30% van de koopsom, dit als vergoeding voor de gemaakte kosten en gederfde winst.
Alle verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang deze niet integraal betaald zijn.

Garanties

Er is garantie voor soortechtheid, niet voor hergroei.
Bij eventuele vergissingen door de verkoper kan de schadevergoeding enkel het terugbetalen van de koopsom zijn.

Levering

De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs in geval van een overeengekomen franco levering.
Bijgevolg staat de verkoper niet in voor o.a. beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade enz.
Levering bij vertraging geeft in geen geval recht op schadevergoeding.. 

Betalingen

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.
Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten van 8% alsmede een schadevergoeding van 10% (met minimum € 100) verschuldigd. Bij laattijdige betaling is de verkoper gerechtigd om de lopende overeenkomsten te ontbinden en geen verdere leveringen meer te verrichten.

Verpakking

Kisten worden gefactureerd aan kostprijs en worden enkel teruggenomen mits in goede staat en indien ze geen afval bevatten. Onze kisten van de voorjaarsleveringen worden teruggenomen tot uiterlijk 30 juni van hetzelfde jaar, van de najaarsleveringen tot uiterlijk 24 december.

Klachten

Een klacht is enkel ontvankelijk mits per aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 3 dagen na levering. Elke levering waarover tijdig een klacht wordt geformuleerd per aangetekend schrijven, moet binnen de 24u na de klacht integraal en franco teruggestuurd worden, mits ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord hiervoor. 
Een klacht tegen de facturatie is enkel ontvankelijk mits per aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Bij beschadigingen of verlies moet de klant zijn klachten overmaken aan de vrachtvervoerder en eventueel aan de verzekeringsinstelling, en ook een afschrift aan de verkoper laten geworden. Elke zending waar over geklaagd wordt moet ons integraal en franco teruggestuurd worden, mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onzentwege.

Gebruik info en afbeeldingen

Elke (gedeeltelijke) reproductie van onze catalogus, onder het even welke vorm, is verboden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Afbeeldingen en tekeningen op onze site zijn onze intellectuele eigendom, gebruik ervan is enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming.

Bij gerechtelijke procedure zijn uitsluitend de rechtbanken van onze vennootschapszetel bevoegd.
Anderstalige versies van onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven. De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.

Info particulieren

Particulieren zijn welkom op de kwekerij op zaterdagvoormiddag tussen 09.00 en 12.00 u of na afspraak (vanaf 15 september tot 1 december en vanaf 1 maart tot eind mei). Betaling is mogelijk cash of via payconiq-app. Bestellingen kunnen ook via de website doorgegeven worden en in de kwekerij afgehaald worden (levering bieden we voorlopig niet aan).